Pojdi na glavno vsebino
080 87 66
Brezplačna pomoč
Brezplačna dostava
Za naročila nad 10 €
Kako do 33% ugodnosti zaupanja

Splošni pogoji nagradne igre ''Zdravi v šoli in vrtcu''

1. Organizator nagradne igre

Organizator nagradne igre '' Zdravi v šoli in vrtcu'' je podjetje Ars Pharmae, d.o.o., Litostrojska cesta 46A, 1000 Ljubljana ID za DDV: SI93955073 (v nadaljevanju organizator), ki je tudi upravljavec zbirke osebnih podatkov nagradne igre. Nagradna igra je objavljena na https://www.arspharmae.com/nagradna-igra/

2. Osebe, ki lahko sodelujejo v nagradni igri

Nagradna igra je namenjena le fizičnim osebam, pravne osebe in s.p. v akciji ne morejo sodelovati. V nagradni igri lahko sodelujejo vse fizične osebe s stalnim prebivališčem v Sloveniji, ki sprejmejo pogoje za sodelovanje v nagradni igri. Šteje se, da s samim sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči pristane na vse pogoje v zvezi z nagradno igro, sprejema pravila nagradne igre in se z njimi strinja. V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni organizatorja nagradne igre ali njihovi ožji družinski člani. V primeru, da v nagradni igri sodeluje mladoletna oseba, je sodelovanje takšne osebe v nagradni igri veljavno le pod pogojem, da osebo v nagradni igri zastopa njen starš oziroma zakoniti zastopnik.

Sodelujete lahko tako, da odgovorite na nagradno vprašanje in vpišite obvezne podatke, obkljukajte, da se strinjate s pravili nagradne igre in stisnete gumb ''Sodelujem''.

3. Potekanje nagradne igre

Sodelovanje v nagradni igri je mogoče od 17.8.2020 do 16.9.2020. Nagradna igra se z žrebanjem nagrajencev zaključi 1 dan po izteku nagradne igre 16.9.2020.

4. Nagrade

V nagradni igri bomo podelili:

Hkrati Nagrad ni mogoče zamenjati za gotovino ali drug dobitek. Fotografije na promocijskem materialu so simbolične. 

5. Žrebanje nagrad

Nagradno žrebanje bo 16.9. 2020 v prostorih organizatorja v prisotnosti 3-članske komisije. Žrebanje nagrad bo izvedeno z naključno izbiro oseb s pomočjo računalniške programske opreme. Nagrajenci bodo objavljeni na spletni strani https://www.arspharmae.com/nagradna-igra-nagrajenci/ Posameznik je v nagradni igri lahko izžreban le enkrat. Nagrad ni mogoče zamenjati za gotovino ali drug dobitek.

Nagrajence bo organizator nagradne igre obvestil po elektronski pošti ter nagrade prijavil pristojnemu davčnemu uradu v Sloveniji.

Nagrajenec bo o načinu prevzema nagrade in rokih za prevzem obveščen po elektronski pošti ali telefonu.

Nagrajenec mora za prevzem nagrade posredovati svoje ime, priimek, točen naslov, rojstni datum in davčno številko.

Če nagrajenec organizatorju teh podatkov ne posreduje v 7 dneh od prejema obvestila, od organizatorja ni upravičen zahtevati izročitve nagrade. Organizator je v teh primerih (odklonitev ali nepravočasno posredovani predpisani osebni podatki) prost vseh obveznosti, ki izhajajo iz teh pravil do nagrajenca.

O poteku žrebanja se vodi zapisnik, ki vsebuje: kraj in čas žrebanja, datum in naziv elektronskega ali drugega javnega medija, v katerem so bila Pravila nagradne igre objavljena, imena in priimki članov komisije, način žrebanja dobitnikov, ime, priimek ter elektronski naslov dobitnika in vrednost nagrade posameznega dobitnika. Zapisnik podpišejo vsi člani komisije.

Odločitev komisije pri žrebanju je dokončna in nepreklicna, pritožba na rezultate ni mogoča.

6. Obvestilo in dostava nagrad

Organizator nagradne igre v roku 2 dni po končani nagradni igri obvesti nagrajence nagradne igri preko elektronskega naslova, da naj mu v roku 7 dni posredujejo še preostale potrebne osebne podatke za prevzem nagrade ime, priimek, točen naslov, rojstni datum in davčno številko. Prejemnik nagrade bo le-to nato prejel po pošti oziroma na posebej dogovorjenem mestu. Če se posamezni nagrajenec na obvestilo o prevzemu nagrade ne bo odzval v roku 7 dni od prejema obvestila, ali pa nagrade ne bo prevzel, kot je bilo v obvestilu navedeno oziroma se bo nagradi odpovedal, bo izgubil pravico do nagrade. V tem primeru se ta nagrada ne podeli.

7. Davčne obveznosti

Organizator bo za nagrajence obračunal in plačal morebitno akontacijo dohodnine za prejete nagrade skladno z veljavno zakonodajo. Druge morebitne davčne obveznosti ali kakršne koli druge stroške, vezane na nagrado, nosi nagrajenec sam (stroški morebitnega prevoza ipd.).

Davčna številka in davčna izpostava nagrajencev se hranijo 5 let od podelitve nagrad oziroma kolikor je to potrebno na podlagi davčne zakonodaje. Po preteku roka hrambe upravljavec osebne podatke izbriše ali anonimizira.

8. Informacije in objave

Organizator nagradne igre bo pravila nagradne igre objavil na www.arspharmae.com.

Dodatne informacije dobite po telefonu na številki 01/420 57 30 od ponedeljka do petka od 9. do 16. ure.

9. Obdelava osebnih podatkov

Organizator bo osebne podatke skrbno varoval, skladno z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (Splošna uredba o varstvu podatkov, v nadaljevanju: GDPR), Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, v nadaljevanju: ZVOP-1) in Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom).

Sodelujoči izrecno soglašajo, da lahko organizator kot upravljavec osebnih podatkov podatke, ki jih je od njih pridobil, samostojno in po lastni presoji obdeluje izključno za naslednje namene:

Za objavo navedenih podatkov organizator nagrajencem ni dolžan ničesar plačati.

10. Preklic sodelovanja

Sodelujoči lahko kadarkoli v času trajanja nagradne igre prekliče svoje sodelovanje v nagradni igri, tako da pošlje sporočilo organizatorju na info@arspharmae.com. Po prejemu tega sporočila se ga iz sodelovanja v nagradni igri izključi.

11. Odgovornost

Organizator ne nosi nobene odgovornosti, niti ne sodeluje v sporih glede lastništva izžrebanih nagrad. Organizator bo nagrado v skladu s pravili izročil osebi, ki bo navedena na izpolnjenemu obrazcu.

Organizator ne prevzema nobene in nikakršne odgovornosti za kakršno koli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema in koriščenja nagrade, s čimer se sodelujoči s pristopom k tej nagradni igri izrecno strinjajo.

V primeru okoliščin, na katere organizator ali izvajalec ne moreta vplivati (višja sila), lahko odpovesta nagradno igro. O tem se mora prek medijev obvestiti udeležence. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarjata za nastalo škodo.

12. Reševanje pritožb

Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator nagradne igre. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil udeleženca.

Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave.

13. Splošne določbe

Po poteku 60 dni od zaključka nagradne igre organizator nagradne igre ni dolžan sprejeti nikakršnih pritožb v zvezi z nagradno igro.

V primeru spora med organizatorjem in sodelujočim v nagradni igri je za reševanje le-tega pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

 

V Ljubljani dne, 17.8.2020

Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...