Pravila in pogoji sodelovanja 

v nagradni igri Ars Pharmae »Zdravi v šoli in vrtcu«, avgust–september 2023

SPLOŠNE DOLOČBE

Pravila in splošni pogoji določajo način prirejanja nagradne igre »Zdravi v šoli in vrtcu« (v nadaljevanju: nagradna igra), ki jo organizira in izvaja Ars Pharmae, d. o. o., Litostrojska 46a, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Organizator).

Namen nagradne igre, ki jo prireja Organizator, je promocija blagovne znamke Ars Pharmae® ter izdelkov OmegaMulti® Junior in BetaCold® Junior.

ČAS TRAJANJA NAGRADNE IGRE

Nagradna igra se izvaja na območju Republike Slovenije in poteka od vključno 7. 8. 2022 do vključno 17. 9. 2022 do 00:00.

SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI

Udeleženci

V nagradni igri lahko sodelujejo posamezniki (fizične osebe) s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki so na dan žrebanja nagrajencev polnoletni (starejši od 18 let). V nagradni igri ne morejo sodelovati zaposleni pri Organizatorju ali Izvajalcu, njihovi ožji družinski člani (zakonec, izven zakonski partner, starši, otroci) in druge osebe, ki kakorkoli neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradne igre. Vsak udeleženec lahko sodeluje v nagradni igri le v svojem lastnem imenu in s sodelovanjem potrjuje, da so vsi posredovani osebni podatki le njegovi lastni osebni podatki, ter da se strinja s temi pravili in pogoji nagradne igre.

Pogoj za sodelovanje v nagradni igri je, da so udeleženci seznanjeni in se strinjajo z vsemi pravili nagradne igre. Šteje se, da s sodelovanjem v nagradni igri, udeleženec pristane na vse pogoje in pravila v zvezi z nagradno igro.

Za potrebe izvedbe te nagradne igre in izpolnitve namena zaradi katerega je nagradna igra organizirana v skladu s temi pravili, bo sodelujoči Organizatorju predložil sledeče podatke: ime, priimek, naslov, e-mail naslov in davčno številko.

Način sodelovanja

Sodelovanje v nagradni igri je možno izključno na spletni strani https://www.arspharmae.com/zdravi-v-soli. Udeleženci sodelujejo tako, da v času trajanja nagradne igre na spletni strani odgovorijo na nagradno vprašanje ter vpišejo svoje podatke (ime, priimek, e-mail) ter označijo, da se strinjajo s pravili in pogoji sodelovanja v nagradni igri. 

NAGRADNI SKLAD NAGRADNE IGRE

Nagradni sklad obsega 3 glavne nagrade + 10 tolažilnih nagrad.
•    1. nagrada: 6-mesečna zaloga izdelkov BetaCold® Junior in OmegaMulti® Junior v vrednosti 203,76 eur
•    2. nagrada: 4-mesečna zaloga izdelkov BetaCold® Junior in OmegaMulti® Junior v vrednosti 135,84 eur
•    3. nagrada: 2-mesečna zaloga izdelkov BetaCold® Junior in OmegaMulti® Junior v vrednosti 67,92 eur
•    10× tolažilna nagrada: izdelek za otroke po izbiri


Vsak nagrajenec ob nagradi prejme še »darilo za starše«, vsak sodelujoči pa dobi kodo za 21 % popust pri nakupu najmanj 3 izdelkov za otroke.

Organizator bo med vsemi sodelujočimi, ki izpolnjujejo vse pogoje in pravila te nagradne igre, po metodi naključnega žreba izbral nagrajence in podaril zgoraj naštete nagrade. Nagrajenci bodo o žrebu obveščeni po e-mailu. Z odgovorom na prejeto sporočilo bodo Ars Pharmae sporočili svoje podatke (ime, priimek, naslov, davčno številko). 

V primeru, da nagrajenec ne želi ali ne more sprejeti nagrade ali ni izpolnil drugih pogojev nagradne igre, se nagrada ne podeli.

Nagrade ni mogoče zamenjati niti zahtevati njene denarne protivrednosti niti jo prenesti na drugo osebo. Prav tako ni mogoče podeljene nagrade s strani Organizatorja in/ali s strani zmagovalcev na kakršenkoli finančno povečati ali nadgraditi (doplačilo s strani zmagovalcev).

Sodelujoči se s svojimi osebnimi podatki lahko v nagradno igro vključi večkrat, vendar je upravičen do prejetja samo ene nagrade. Morebitne stroške sodelovanja (dostop do spleta) nosijo udeleženci nagradne igre.

ŽREBANJE ZMAGOVALCEV NAGRADNE IGRE

Žrebanje zmagovalcev nagradne igre bo potekalo v ponedeljek, 18. 9. 2022 ob 10. uri.

Žrebanje bo izvedla s strani organizatorja potrjena tričlanska komisija; predsednik komisije in dva člana komisije. Izmed vseh, ki so v skladu s Pravili in pogoji sodelovali v nagradni igri bo naključni žreb določil nagrajence nagrade. Zmagovalci bodo z imenom in priimkom objavljeni na spletnem mestu https://www.arspharmae.com/zdravi-v-soli ter instagram in facebook profilu organizatorja, in sicer v ponedeljek, 18. 9. 2022, ob 12.00 uri. 

Rezultati žreba so dokončni. Pritožba na rezultate ni mogoča. V kolikor so zmagovalci navedli nepopolne podatke / nepravilne podatke ali / in v kolikor jih ni mogoče obvestiti in / ali v kolikor se ugotovi, da niso izpolnili vseh pogojev za sodelovanje v nagradni igri in / ali so kršili te pogoje in / ali v kolikor ne želijo izpolniti obveznosti v skladu s temi pogoji, si Organizator pridržuje pravico, da nagrade ne podeli. 

OBVEŠČANJE ZMAGOVALCEV NAGRADNE IGRE

Zmagovalec bo o prejetju nagrade obveščen preko e-maila, s katerim bo dobil nadaljnja navodila o prevzemu nagrade. Če se zmagovalec v roku petih (5) dni ne odzove na prejeto e-pošto, se šteje, da zmagovalec nagrade ne želi prevzeti. Zmagovalec je dolžan ob prevzemu nagrade organizatorju nagradne igre posredovati tudi svoj naslov in davčno številko. V kolikor bo potrebno, bo zmagovalec pred prevzemom nagrade dolžan sporočiti tudi morebitne druge osebne podatke za potrebe podelitve nagrade (telefonsko številko ipd …).

Vsi sodelujoči v nagradni igri se z udeležbo v nagradni igri izrecno strinjajo z objavo njihovih osebnih podatkov (ime, priimek) na https://www.arspharmae.com/zdravi-v-soli ter instagram in facebook profilu organizatorja.

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če:
•    zmagovalec ne izpolni pogojev za prevzem nagrade,
•    se pojavi dvom o istovetnosti podatkov,
•    zmagovalec ni oddal svojih pravih podatkov,
•    se zmagovalec v 5 dneh od prejetja obvestila ni odzval na elektronsko sporočilo, v katerem ga obveščamo o prevzemu nagrade,
•    se ugotovi, da je sodelujoči v nagradni igri sodeloval v nasprotju s pravili nagradne igre,
•    v drugih primerih, ko podelitev nagrade ne bi bila možna ali zakonita.

ODGOVORNOST ORGANIZATORJA

Organizator nagradne igre si pridržuje pravico do dopolnitve in sprememb teh pogojev ter se zavezuje, da bo ob vsaki spremembi ali dopolnitvi le-teh, dopolnjene pogoje objavil na spletni strani https://www.arspharmae.com/pravila-nagradne-igre.  

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti:
•    za kakršne koli incidente ali poškodbe, ki bi nastale zaradi koriščenja (uporabe in/ali uživanja) dodeljenih nagrad, s čimer nagrajenci izrecno soglašajo in sprejemajo;
•    organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti v primeru nepravilnega delovanja interneta,  (ne)delovanje elektronske pošte, telefonskih linij ali ostalih naprav, ki omogočajo izvajanje te nagradne igre. Prav tako organizator ni odgovoren, če eden ali več udeležencev ne more dostopati do spletne strani ali sodelovati v nagradni igri iz katerega koli razloga ali tehnične napake, povezane z delovanjem mreže.
•    organizator ne prevzema odgovornosti za okužbo računalnikov z virusi ali za vdor tretje osebe v računalnik udeležencev nagradne igre ter za posledice povezovanja udeležencev v omrežje preko spletne strani. Organizator ni odgovoren za kakršno koli škodo, povzročeno udeležencu, njegovi računalniški opremi, pametnemu telefonu ali podatkom, shranjenim na teh napravah, ter za osebne in profesionalne posledice, ki za udeležence lahko iz tega izhajajo.

Organizator se obvezuje, da bo uporabil vsa sredstva, skupaj z izvajalci storitev, da bo sistem izbora nagrajencev in podelitev nagrad skladen s pravili nagradne igre.

Organizator si v izrednem primeru predčasne prekinitve nagradne igre iz razlogov, ki niso na njegovi strani (višja sila ipd.), pridržuje pravico, da nagrade podeli med tistimi, ki so v nagradni igri sodelovali do trenutka prekinitve ali pa da nagradne igre brez kakršnihkoli obveznosti do sodelujočih ne dokonča oziroma ga prekine. O tem mora preko medijev obvestiti udeležence. Organizator v navedenih primerih ne odgovarja za morebitno nastalo škodo.

VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci soglašajo, da sme Organizator brez nadomestila v tiskanih, zvočnih, slikovnih in videogradivih uporabljati in javno objavljati njihove osebne podatke: ime, priimek, naslov, s katerimi razpolaga, zaradi javne objave rezultatov nagradne igre, tako ob objavi zmagovalca nagradne igre in podelitvi nagrad kakor ob objavi poročil, člankov ali podobnih gradiv, ki se nanašajo na nagradno igro. Na željo Organizatorja bo nagrajenec svoje soglasje podal tudi v pisni obliki. 

Organizator kot upravljavec zbirke osebnih podatkov udeležencev in nagrajenca nagradne igre zbira, vzdržuje in obdeluje zbirko zbranih osebnih podatkov udeležencev nagradne igre in izžrebancev izključno za izvedbo nagradne igre in promocijske namene v skladu s Pravili.

Ob prijavi na nagradno igro bo lahko udeleženec na posebno zahtevo Organizatorja z aktivnim pritrdilnim dejanjem dal soglasje k uporabi zahtevanih osebnih podatkov tudi za druge namene (npr. za avtomatizirano obdelavo osebnih podatkov in profiliranje, uporabo podatkov pri povezanih družbah organizatorja itd.) in bo, če to želi, zagotovil tudi druge, dodatne osebne podatke za uporabo in obdelavo v točno navedene in druge namene.

Tako dano privolitev lahko udeleženec kadarkoli umakne tako, da organizatorju po navadni ali elektronski pošti pošlje zahtevo za to na naslov oziroma e-naslov, ki sta navedena na spletni strani organizatorja.

Organizator uporablja in obdeluje izključno osebne podatke, ki jih zagotovi udeleženec. Udeleženec je odgovoren za točnost in pravilnost danih podatkov, ter je dolžan Organizatorja pravočasno obvestiti o morebitni spremembi teh podatkov.

Udeleženec ima pravico kadarkoli zahtevati informacije o svojih osebnih podatkih, ki jih obdeluje Organizator, ter ima z ugovorom pravico zahtevati prenehanje njihove obdelave v primerih, ko organizator obdeluje podatke na podlagi lastnega zakonitega interesa, še zlasti če Organizator uporablja osebne podatke za namene neposrednega trženja.

Za uveljavljanje pravic in obveznosti, ki se nanašajo na uporabo osebnih podatkov, lahko udeleženec piše Organizatorju na elektronski naslov [email protected] ali naslov sedeža Organizatorja Ars Pharmae, d. o. o., Litostrojska cesta 46a, 1000 Ljubljana, oziroma ravna po navodilih v prejetem promocijskem gradivu.

Vsi osebni podatki bodo varovani z ustreznimi organizacijskimi in tehničnimi ukrepi, z njimi pa se bo ravnalo zakonito in pošteno ter v skladu z veljavnimi predpisi s področja varstva osebnih podatkov.

Udeleženec je obveščen in soglaša, da Organizator izvaja določene aktivnosti, povezane z obdelavo osebnih podatkov prek obdelovalca v EU in/ali zunaj EU (fizična ali pravna oseba, ki obdeluje osebne podatke v imenu upravljavca zbirke podatkov). Pri tem bo Organizator podatke prenesel zakonito in izbral obdelovalca podatkov, ki izpolnjuje predpisane varnostne standarde, ki zagotavljajo visoko stopnjo zaščite osebnih podatkov. Pogodbeni obdelovalec sme osebne podatke obdelovati izključno v mejah pooblastila oziroma naročila, ki ga prejme od Organizatorja za opredeljen namen.

Osebni podatki se uporabljajo in hranijo vse do preklica udeležencev v skladu s Pravili, razen če zakon predpisuje drugače.

Z drugimi podrobnostmi, povezanimi z ravnanjem in varstvom osebnih podatkov ter uresničevanjem svojih pravic, se lahko udeleženci seznanijo v pravilih o varovanju zasebnosti in politiki piškotkov, ki sta objavljena na spletnem mestu Organizatorja https://www.arspharmae.com/privacy-policy-cookie-restriction-mode

Davčne obveznosti

Organizator bo od nagrad, katerih bruto vrednost presega z zakonom določeno vrednost za plačilo dohodnine, obračunal in plačal akontacijo davka od osebnih prejemkov v skladu z veljavnimi predpisi. Organizator bo izračunal akontacijo dohodnine in davčni odtegljaj odtegnil hkrati z obračunom drugega dohodka v skladu z veljavnimi predpisi. Morebitne druge davčne obveznosti ali doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo bremenijo nagrajence.

Diskvalifikacija udeležencev

Organizator bo diskvalificiral udeleženca, če ugotovi, da je podal lažne, napačne ali tuje osebne podatke, kot tudi če ugotovi, da je udeleženec mladoletna oseba in sumi, da je zlorabil nagradno igro.

Soglašanje s pravili

Udeleženec, ki sodeluje v nagradni igri, sprejema vse pravice in obveznosti opredeljene v teh pravilih in potrjuje, da je seznanjen z namenom uporabe njegovih osebnih podatkov ter ravnanjem z njimi.

DOSTOP DO PRAVIL NAGRADNE IGRE

Pravila nagradne igre so objavljena na spletni strani https://www.arspharmae.com/pravila-nagradne-igre ter so dostopna in na vpogled vsem udeležencem.

OSTALE DOLOČBE

Odločitev Organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro in pravilih, povezanih z njo, je dokončna in velja za vse udeležence. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. Avtentično tolmačenje teh pravil določa izključno Organizator.

Organizator si pridržuje pravico sprememb teh Pravil, prekinitev nagradne igre ali popolno zaustavitev nagradne igre, če to zahtevajo pravni, tehnični ali komercialni razlogi. O vseh morebitnih spremembah bo udeležence Organizator obvestil z objavo na https://www.arspharmae.com/pravila-nagradne-igre. Za vse morebitne spore iz naslova nagradne igre, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani. Ta pravila začnejo veljati z dnem sprejema.

 

Ljubljana, 31. 7. 2023

Organizator nagradne igre: Ars Pharmae, d. o. o., Litostrojska cesta 46a, 1000 Ljubljana